کتاب

قصه‌ی انسان و پایداری‌اش

شناخت‌نامه‌ی ایران درّودی

قصه انسان و پایداری‌اش مجموعه‌ای به کوشش و جمع‌آوری مهدی مظفری ساوجی است. این مجموعه با نجمع‌آوری نظرات نویسندگان مختلف، به بررسی کارنامه‌ی هنری ایران درّودی می‌پردازد. همچنین بخشی از کتاب به انتشار نوشته‌های ایران درّودی اختصاص دارد.
عناوین این کتاب به شرح زیر است:
بخش اول: نمایی از یک کارنامه - بخش دوم: از نقطه تا خط - بخش سوم: نقدها و بررسی‌ها - بخش چهارم: از میان نقدها و نظرهای خارجی - بخش پنجم: گفت و گوهای درّودی - بخش ششم:نوشته های پراکنده - بخش هفتم: دیدارها - بخش هشتم: سه گفتگو - بخش نهم: چند نامه - بخش دهم: چند شعر برای ایران درّودی و در انتهای کتاب چند نقاشی و عکس از این هنرمند چاپ شده است.

ناشر: 
انتشارات سخن
لیتوگرافی: 
کوثر
تعداد صفحات: 
728
زبان: 
فارسی
چاپ اول: 
1387
چاپ: 
چاپخانه‌ی آزاده
به کوشش: 
مهدی مظفری ساوجی